De rol van de visserij | Platvis Ziekten

Platvissen zijn de belangrijkste doelsoorten van de visserij in het Belgisch deel van de Noordzee.

"De rol van de visserij in de ontwikkeling van huidzweren bij platvissen is fel besproken."

Traditioneel vist men op platvissen met een boomkor. Die bestaat uit een sleepnet, die vooraan wordt open gehouden door een metalen buis, de zogenaamde 'boom'. Aan de uiteinden van de boom zitten twee stalen sloffen die over de zeebodem glijden. Tussen de sloffen worden zware wekkerkettingen gemonteerd om de deels ingegraven platvissen uit de bodem te jagen. De boomkor wordt over de zeebodem gesleept en vangt alle organismen die op of deels in de bodem leven. De klassieke boomkorvisserij staat tegenwoordig onder vuur door de hoge brandstofkosten, de ongewilde bijvangsten van niet-commerciële (vis)soorten, en de potentieel grote bodemimpact.

Veel Nederlandse vissersvaartuigen gebruiken tegenwoordig de pulskor als alternatieve techniek, vooral gebruikt voor het vissen op tong. Zij vissen ook in het Belgisch deel van de Noordzee. De pulskor heeft geen wekkerkettingen, maar vist door middel van lichte stroomstoten. De elektrische pulsen veroorzaken een tijdelijke spierkramp bij de platvis, waardoor de vissen gemakkelijk opgeschept worden door het net. Het vistuig is veel lichter en de sleepsnelheid is lager, waardoor de brandstofkosten gedrukt worden. Bovendien sleept de pulskor niet doorheen de bodem en veroorzaakt ze veel minder bodemberoering. Ten slotte reageert vooral tong, en veel minder de andere soorten platvissen, op het elektrische signaal waardoor er minder ongewenste bijvangsten zijn.

De pulsvisserij is een relatief nieuwe techniek, waarvan de effecten op de vangsten, andere zeedieren en het zeemilieu nog niet ten volle gekend zijn. Ook de wetenschap heeft voorlopig nog geen antwoorden op alle vragen. Wel voldoende wetenschappelijk aangetoonde feiten op heden zijn:

  • Minder bodemberoering
  • Lagere brandstofkosten en verlaagde CO2-uitstoot
  • Hogere selectiviteit en efficiëntie, met hogere vangsten van de doelsoort op een kortere periode
  • Minder bijvangst en teruggooi
  • Verlaagde sterfte bij teruggooi (bij de reeds onderzochte soorten)
  • Geen directe sterfte bij vissen en ongewervelden (bij de reeds onderzochte soorten)
  • Geen bewezen oorzaak van letsels bij vissen en ongewervelden (met uitzondering van skeletbeschadiging bij kabeljauw en wijting)
  • Geen effect op het foerageergedrag bij ‘elektro-sensitieve’ of stroomgevoelige soorten (hondshaai)

Hoewel dit lijstje de pulsvisserij grotendeels het voordeel van de twijfel lijkt te geven, omvat ze nog niet alle mogelijke effecten. Er ontbreekt nog heel wat kennis over de langetermijneffecten van de pulsvisserij op dieren: Is er een effect op de voortplanting? En wat met de eitjes of larven van de betreffende vissoorten en in de buurt levende soorten?

Samengevat lijkt de pulskorvisserij als alternatief voor de boomkor een veelbelovende techniek, al ontbreekt nog heel wat informatie over de langetermijneffecten. Net daarom dient deze nieuwe techniek met de nodige voorzichtigheid toegepast te worden. 

Indien je meer wil te weten komen over pulsvisserij en de mogelijke impact ervan, raadpleeg dan een van volgende websites: